Zásady ochrany osobných údajov

1. Prehľad ochrany údajov

Všeobecne

V tomto texte je uvedený jednoduchý prehľad toho, akým spôsobom sa zaobchádza s vašimi osobnými údajmi pri návšteve našich webových stránok. Za osobné informácie sa považujú akékoľvek údaje, ktoré môžu byť použité na priamu identifikáciu osôb. Podrobné informácie o ochrane údajov nájdete v nižšie uvedených zásadách ochrany osobných údajov.

Zhromažďovanie údajov na našich webových stránkach

Kto je zodpovedný za zhromažďovanie údajov na týchto stránkach?

Údaje zhromaždené na tejto webovej stránke sú spracovávané spoločnosťou Colt Group Limited („Prevádzkovateľ webových stránok“). Kontaktné údaje Prevádzkovateľa webových stránok nájdete v právnom upozornení, ktoré je povinne uvedené na webových stránkach.

Ako údaje získavame?

Údaje o Vás získavame, keď nám ich poskytnete. Tieto údaje môžu, napríklad, zahŕňať osobné údaje, ktoré zadáte do kontaktného formulára. Ďalším príkladom môžu byť osobné údaje, ktoré sú automaticky zhromaždené pri návšteve našich webových stránok, ako napr. Vaša IP adresa.

Ostatné údaje automaticky získavajú naše IT systémy pri vašej návšteve webových stránok. Tieto údaje, ktoré zhromažďujeme, sú predovšetkým technické, napríklad o type prehliadača a operačného systému, ktorý používate, alebo informácie o čase, kedy na stránku vstúpite. Tieto údaje sa zhromažďujú automaticky, hneď ako vstúpite na naše webové stránky.

Podrobnejšie informácie o údajoch, ktoré zhromažďujeme, nájdete v Časti 3 „Zber údajov na našich webových stránkach.“

Akékoľvek osobné údaje, ktoré spracovávame z Vašej návštevy na našich webových stránkach, sú spracovávané Prevádzkovateľom webových stránok na základe Vášho súhlasu, ktorý vyjadrujete vyplnením kontaktného formulára. Pokiaľ si prajete svoj súhlas odvolať, riaďte sa, prosím, časťou 2, ktorá je uvedená nižšie.

Na čo vaše údaje používame?

Časť údajov zhromažďujeme preto, aby sa zabezpečilo správne fungovanie webových stránok. Iné údaje môžu byť použité na analýzu správania sa návštevníkov stránok.

Aké máte práva v súvislosti so svojimi údajmi?

Právo na pRístup k osobným údajom, čo znamená, že máte právo kedykoľvek požiadať o potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, sú, či nie sú spracovávané, a pokiaľ sú, tak na aký účel, v akom rozsahu, komu sú sprístupnené, ako dlho budú spracovávané, či máte právo na opravu, vymazanie, obmedzenie spracovania, či vzniesť námietku, odkiaľ osobné údaje boli získané a či dochádza na základe spracovania osobných údajov k automatickému rozhodovaniu, vrátane prípadného profilovania. Tiež máte právo získať kópiu svojich osobných údajov, pričom prvé poskytnutie je bezplatné, za ďalšie poskytnutie môže potom spoločnosť požadovať primeranú úhradu administratívnych nákladov.

Právo na opravu osobných údajov, čo znamená, že máte právo požiadať o opravu či doplnenie osobných údajov, pokiaľ by boli nepresné či neúplné.

Právo na vYmazanie osobných údajov, čo znamená, že spoločnosť musí vymazať osobné údaje, pokiaľ (i) už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované, (ii) bol odvolaný súhlas a neexistuje žiadny ďalší dôvod na spracovanie, (iii) boli vznesené námietky proti spracovaniu a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody na spracovanie, (iv) spracovanie je protiprávne alebo (v) to ukladá zákonná povinnosť.

Právo na obmedzenie spracovania osobných údajov, čo znamená, že pokiaľ sa nevyriešia sporné otázky ohľadom spracovania osobných údajov, konkrétne pokiaľ (i) je popieraná presnosť osobných údajov, (ii) spracovanie je protiprávne, ale namiesto vymazania osobných údajov je požadované ich spracovanie iba obmedziť, (iii) spoločnosť už osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale ich subjekt áno, alebo (iv), pokiaľ bola vznesená námietka proti spracovaniu, spoločnosť môže mať osobné údaje iba uložené a ďalšie spracovanie je podmienené súhlasom subjektu osobných údajov, prípadne tým, že tieto údaje sú potrebné z dôvodu určenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov.

Právo na pRenosnosť údajov, čo znamená právo subjektu získať svoje osobné údaje, ktoré poskytol spoločnosti so súhlasom na spracovanie alebo na účely plnenia zmluvy, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a ak je to technicky vykonateľné, právo, aby spoločnosť tieto údaje predala inému správcovi.

Právo vzniEsť námietku proti spracovaniu osobných údajov, čo znamená právo podať písomnú či elektronickú námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov, čím bude spôsobené, že spoločnosť osobné údaje ďalej nespracováva, pokiaľ nepreukáže závažné oprávnené dôvody na spracovanie, ktoré prevažujú nad záujmami subjektu údajov alebo právami a slobodami.

Všetky svoje práva stanovené predchádzajúcim odsekom môže každý uplatniť v spoločnosti buď písomnou formou doporučeným listom, zaslaným na adresu jej sídla, či elektronickou formou na e-mailovej adrese info@cz.coltgroup.com. Ďalej má každý právo podať sťažnosť proti spracovaniu osobných údajov na Úrade na ochranu osobných údajov na adrese: www.dataprotection.gov.sk/.

Vždy máte právo bezplatne si vyžiadať informácie o uložených údajoch týkajúcich sa vašej osoby, pôvode týchto údajov, príjemcoch a účele, pre ktorý sa zhromažďujú. Máte tiež právo požadovať, aby sa opravili, zablokovali alebo vymazali. Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa ochrany súkromia a ochrany osobných údajov, môžete nás kedykoľvek kontaktovať na adrese uvedenej v právnom upozornení, ktoré je povinne uvedené na našich webových stránkach. Samozrejme, môžete tiež podať sťažnosť príslušným regulačným orgánom.

Analytické nástroje a nástroje tretích strán

Pri návšteve nášho webu sa môžu vykonávať štatistické analýzy vašich zvyklostí surfovania na našom webe. Dochádza k tomu predovšetkým pomocou súborov cookies a analýzy údajov. Analýzu Vašich zvyklostí surfovania na webe vykonáva Prevádzkovateľ webových stránok anonymne, tzn. údaje nebudú môcť byť použité na Vašu identifikáciu. Voči tejto analýze môžete vzniesť námietky alebo jej úplne zabrániť tak, že nepoužijete určité nástroje. Podrobné informácie nájdete nižšie, v texte zásad o ochrane osobných údajov.

Voči tejto analýze môžete vzniesť námietky. Nižšie vás budeme informovať o tom, aké máte v tejto súvislosti možnosti. Môžete tiež zablokovať súbory cookies, pokiaľ tak urobíte, môže to mať vplyv na používateľský komfort používania stránok. Podrobné informácie nájdete nižšie v texte zásad o ochrane osobných údajov.

2. Všeobecné informácie a povinné informácie

Ochrana údajov

Prevádzkovateľ webových stránok berie ochranu vašich osobných údajov veľmi vážne. Vaše osobné údaje považujeme za dôverné, zaobchádzame s nimi v súlade so zákonnými predpismi o ochrane osobných údajov a v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov.

Ak používate tieto webové stránky, môže dôjsť k spracovaniu Vašich osobných údajov. Za osobné informácie sa považujú akékoľvek údaje, ktoré sa môžu použiť na identifikáciu vašej osoby. Tieto zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú, aké informácie zhromažďujeme a na aké účely ich používame. Vysvetľujú tiež, prečo a za akým účelom sa to deje.

Upozorňujeme, že údaje, ktoré sa prenášajú prostredníctvom internetu (napríklad prostredníctvom e-mailovej komunikácie), môžu byť predmetom porušenia bezpečnostných opatrení. Úplná ochrana Vašich údajov pred prístupom tretích strán nie je možná.

Oznámenie týkajúce sa subjektu zodpovedného za túto webovú stránku

Strana zodpovedná za spracovanie údajov na tejto webovej stránke je:

Colt Group Limited
Unit 12
The Briars
Waterberry Drive
Waterlooville
PO7 7YH

United Kingdom

Tel.: +44 (0) 2392 451111

E-mail: gdpr@de.coltgroup.com

Zodpovednou osobou je fyzická alebo právnická osoba, ktorá samostatne alebo spoločne s ostatnými rozhoduje o účele a spôsobe spracovania osobných údajov (mená, e-mailové adresy, atď.).

Zrušenie Vášho súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov

Mnoho činností spojených so spracovaním údajov je možné vykonávať iba s vaším výslovným súhlasom. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať s okamžitým účinkom do budúcnosti. Súhlas stačí odvolať prostredníctvom odoslania neformálnej e-mailovej správy. Údaje spracované pred prijatím vašej požiadavky sa však môžu naďalej legálne spracovávať.

Právo na prenosnosť údajov

Máte vlastnícke právo na údaje, ktoré spracovávame na základe vášho súhlasu alebo na základe plnenia zmluvy automaticky doručenej vám alebo tretej osobe v štandardnom, počítačovo čitateľnom formáte. Ak požadujete priame prenesenie údajov inému zodpovednému subjektu, bude to možné iba v technicky uskutočniteľnom rozsahu.

Šifrovanie SSL alebo TLS

Tieto stránky z bezpečnostných dôvodov využívajú šifrovanie typu SSL alebo TLS pre ochranu prenosu dôverných údajov, ako sú napríklad otázky, ktoré nám zasielate ako Prevádzkovateľovi webových stránok. Šifrované pripojenie rozpoznáte v riadku adresy prehliadača, ak sa zmení z „http: //“ na „https: //“ a v riadku adresy vášho prehliadača sa zobrazí ikona zámky.

Ak je šifrovanie SSL alebo TLS aktivované, údaje, ktoré nám odovzdáte, nie sú čitateľné pre tretie strany.

Informácie, blokovanie, odstránenie

V súlade s platnými zákonmi máte právo kedykoľvek si bezplatne vyžiadať informácie o spôsobe využitia akýchkoľvek vašich uložených osobných údajov, ako aj ich pôvode, príjemcovi a účele, pre ktorý boli spracované. Máte tiež právo, aby sa tieto údaje opravili, zablokovali alebo odstránili. Za účelom získania ďalších informácií o spôsobe zaobchádzania s osobnými údajmi nás môžete kedykoľvek kontaktovať na adrese uvedenej v našom dokumente o ochrane osobných údajov.

3. Zhromažďovanie údajov na našich webových stránkach

Cookies

Niektoré z našich webových stránok používajú súbory cookies. Súbory cookiesnepoškodzujú váš počítač a neobsahujú žiadne vírusy. Súbory cookies pomáhajú našim webovým stránkam, aby boli používateľsky príjemnejšie, efektívnejšie a bezpečnejšie. Cookies sú malé textové súbory uložené v počítači vaším prehliadačom.

Väčšina súborov cookies, ktoré používame, sú tzv. „sessioncookies“. „Sessioncookies" sa vymažú, hneď ako prehliadač zatvoríte. Ostatné súbory cookies zostanú v pamäti počítača, kým ich nevymažete. Tieto súbory cookies umožňujú rozpoznať váš prehliadač pri ďalšej návšteve webu.

Prehliadač môžete nakonfigurovať tak, aby vás informoval o používaní súborov cookies zakaždým, keď web navštívite, a vy tak budete mať pri každej návšteve webu možnosť rozhodnúť sa, či chcete súbory cookies prijať alebo odmietnuť. Váš prehliadač môže byť prípadne nakonfigurovaný tak, aby súbory cookies automaticky prijal len za určitých podmienok alebo ich vždy odmietol alebo automaticky súbory cookies pri zatváraní prehliadača vymazal. Zakázanie súborov cookies môže obmedziť funkčnosť tohto webu.

Súbory cookies, ktoré sú nevyhnutné pre funkčnosť elektronickej komunikácie alebo poskytovanie určitých funkcií, ktoré chcete používať (napr. nákupný košík), sú uložené v súlade s platnými právnymi predpismi. Prevádzkovateľ webových stránok má oprávnený záujem na ukladanie súborov cookies preto, aby zabezpečil optimálnu službu bez technických chýb. Ak sa ukladajú aj iné typy súborov cookies (napríklad tie, ktoré sa používajú na analýzu vášho správania sa na webe), bude sa s nimi zaobchádzať podľa samostatných pravidiel uvedených v tomto dokumente o ochrane osobných údajov.

Súbory protokolu na serveri

Poskytovateľ webových stránok automaticky zhromažďuje a ukladá informácie, ktoré nám váš prehliadač automaticky odovzdáva v „súboroch protokolu na serveri“. Tie zahŕňajú:

  • typ a verzia prehliadača,
  • používaný operačný systém,
  • URL používateľa,
  • názov hostiteľa prístupového počítača,
  • čas požiadavky serveru,
  • IP adresa.
  • Tieto údaje nebudú spojené s údajmi z iných zdrojov.

Základom pre spracovanie údajov je čl. 6) ods. 1) písm. b) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, ktorý umožňuje spracovanie údajov podľa podmienok plnenia dohody alebo predbežných opatrení k tejto dohode.

Kontaktný formulár

Ak nám pošlete otázky prostredníctvom kontaktného formulára, zhromaždíme údaje uvedené v tomto formulári (vrátane osobných údajov) vrátane poskytnutých kontaktných údajov, aby sme mohli na vaše otázky alebo prípadne otázky, ktoré budú nasledovať, odpovedať. Tieto informácie nezdieľame bez vášho povolenia.

Všetky údaje, ktoré zadáte do kontaktného formulára, spracujeme len s vaším súhlasom podľa článku 6) ods. 1) písm. a) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Súhlas stačí odvolať prostredníctvom odoslania neformálnej e-mailovej správy. Údaje spracované pred prijatím Vašej požiadavky však môžu  byť naďalej legálne spracovávane.

Zadané údaje (vrátane osobných údajov) uchovávame vo formulári kontaktov po dobu, kým nepožiadate o ich vymazanie, nezrušíte súhlas s ich ukladaním alebo účel ich uloženia nezanikne (napr. po splnení požiadavky). Všetky povinné ustanovenia právnych predpisov, najmä ustanovenia o povinných lehotách uchovávania údajov, zostávajú týmto ustanovením nedotknuté.

4. Sociálne siete

Softvérové doplnky Facebook (tlačidlá Like&Share)

Naše webové stránky obsahujú softvérové doplnky sociálnej siete Facebook, Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Kalifornia 94025, USA. Doplnky Facebooku je možné rozpoznať pomocou loga Facebook alebo tlačidla „Like“ na našich stránkach. Prehľad doplnkov Facebook nájdete na adrese https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Keď navštívite naše stránky, vytvorí sa pomocou softvérového doplnku priame spojenie medzi Vaším prehliadačom a serverom Facebook. To umožňuje spoločnosti Facebook získavať informácie o tom, že ste navštívili naše webové stránky z Vašej IP adresy. Ak kliknete na tlačidlo Facebooku „Like", zatiaľ čo ste súčasne prihlásený na svoj účet na Facebooku, môžete prepojiť obsah našich stránok s Vaším profilom na Facebooku. To umožňuje Facebooku spojiť Vaše návštevy na našich stránkach s Vaším užívateľským účtom. Vezmite, prosím, na vedomie, že ako Prevádzkovateľ týchto stránok nemáme žiadne informácie o obsahu prenášanom na Facebook ani o tom, ako spoločnosť Facebook tento obsah používa. Ďalšie informácie nájdete v zásadách ochrany osobných údajov Facebook na adrese https://sk-sk.facebook.com/policy.php. 
Pokiaľ nechcete, aby spoločnosť Facebook asociovala Vašu návštevu na našich webových stránkach s Vaším účtom na Facebooku, odhláste sa, prosím, z vášho účtu na Facebooku.

Softvérové doplnky Twitter

Funkcie služby Twitter sú integrované do našich webových stránok a do aplikácie. Tieto funkcie ponúka spoločnosť Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Ak používate službu Twitter a funkciu „Retweet", Vami navštívené webové stránky sú prepojené s Vaším účtom na sieti Twitter a zdieľané s ostatnými používateľmi. Týmto spôsobom sú údaje tiež prenášané na Twitter. Radi by sme poukázali na to, že ako poskytovateľ týchto webových stránok nemáme žiadne informácie o obsahu prenášanom na Twitter ani o tom, ako spoločnosť Twitter tento obsah využíva. Ďalšie informácie nájdete na adrese v zásadách ochrany osobných údajov služby Twitter https://twitter.com/privacy.
Vaše predvoľby ochrany osobných údajov so službou Twitter môžu byť zmenené v nastavení účtu na adrese https://twitter.com/account/settings.

 

Softvérové doplnky LinkedIn

Naše stránky využívajú funkciu siete LinkedIn. Službu poskytuje spoločnosť LinkedInCorporation, 2029 StierlinCourt, MountainView, CA 94043, USA.

Vždy, keď navštívite ktorúkoľvek našu webovú stránku obsahujúcu softvérový doplnok LinkedIn, Váš prehliadač vytvorí priame prepojenie so servermi 

LinkedIn. LinkedIn je informovaný, že ste navštívili naše webové stránky z Vašej IP adresy. Ak používate tlačidlo LinkedIn „Recommend" a súčasne ste prihlásení do svojho účtu LinkedIn, umožňujete službe LinkedIn spojiť informácie o Vašej návšteve na našich webových stránkach s Vaším užívateľským účtom. Radi by sme zdôraznili, že ako poskytovateľ týchto stránok nemáme žiadne informácie o obsahu prenášaných údajov alebo o tom, ako budú využité službou LinkedIn. Ďalšie informácie nájdete v zásadách ochrany osobných údajov LinkedIn na adrese https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

5. Analytické nástroje a inzercia

Google Analytics

Na tejto webovej stránke používame webovú analytickú službu Google Analytics. Službu prevádzkuje spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, MountainView, CA 94043, USA.

Google Analytics používa tzv. súbory „cookies". Ide o krátke textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači a umožňujú analýzu používania webu. Informácie o vašom používaní týchto webových stránok, generované prostredníctvom súborov cookies, sa zvyčajne odosielajú na server Google v USA a sú tam aj uložené.

Súbory cookies Google Analytics sú uložené na základe článku (6) ods. (1) písm. (f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ webových stránok má opodstatnený záujem analyzovať správanie používateľov s cieľom optimalizovať svoje webové stránky, ako aj inzerciu.

Anonymita IP

Na tejto webovej stránke sme aktivovali funkciu anonymnej IP adresy. Vaša IP adresa v rámci Európskej únie alebo iných strán a v súlade s dohodou o Európskom hospodárskom priestore sa predtým, ako ju spoločnosť Google prenesie do Spojených štátov, skráti. Iba vo výnimočných prípadoch sa na server Google v USA odošle úplná IP adresa a až potom sa skráti. V takom prípade berte, prosím, na vedomie, že Google koná v súlade s opatrením pre transfer osobných údajov z EÚ do USA, tzv.  EU-USA Privacy Shield, aby bol prenos Vašich osobných údajov mimo Európskeho hospodárskeho priestoru možný. Spoločnosť Google tieto informácie použije v mene Prevádzkovateľa týchto webových stránok na vyhodnotenie vášho používania webových stránok, na vypracovanie správ o aktivitách na týchto webových stránkach a na poskytnutie ďalších služieb týkajúcich sa činnosti webových stránok a používania internetu pre Prevádzkovateľov webových stránok. Informácie o IP adrese, ktoré sa prenášajú vaším prehliadačom v rámci služby Google Analytics, nebudú zlúčené s inými údajmi, ktoré má spoločnosť Google k dispozícii.

Plugin pre prehliadače

Uloženie súborov cookies môžete deaktivovať výberom príslušných nastavení vo svojom prehliadači. Radi by sme však poukázali na to, že to môže znamenať, že nebudete môcť využívať plnú funkčnosť týchto stránok. Deaktivovať môžete tiež odosielanie údajov generovaných súbormi cookies, týkajúcich sa vášho používania webových stránok (vrátane Vašej IP adresy) spoločnosti Google, a/alebo spracovanie týchto údajov spoločnosťou Google stiahnutím a inštaláciou pluginu pre prehliadač, dostupného na nasledujúcom odkaze: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cs.

Zabránenie zhromažďovaniu údajov

Zhromažďovaniu údajov pomocou služby Google Analytics môžete zabrániť kliknutím na odkaz nižšie. Cookies pre odhlásenie sa nastaví tak, aby zabránili zhromažďovaniu údajov pri vašich budúcich návštevách na webe Vypnúť Google Analytics.

Pre viac informácií o tom, ako sa využívajú údaje získané od používateľov prostredníctvom služby Google Analytics, navštívte stránky webu spoločnosti Google týkajúce sa politiky ochrany údajov. https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Externé spracovanie údajov

So spoločnosťou Google sme uzavreli zmluvu o externom spracovaní údajov a striktne dodržiavame požiadavky miestnej legislatívy na ochranu osobných údajov, ktorá sa vzťahuje na používanie služby Google Analytics.

6. Pluginy a nástroje

Youtube

Naše webové stránky využívajú plugin-y YouTube, ktorý prevádzkuje spoločnosť Google. Prevádzkovateľom stránok je spoločnosť YouTube LLC, 901 CherryAve., San Bruno, CA 94066, USA.

Ak navštívite jednu z našich stránok s pluginom YouTube, vytvorí sa pripojenie k serverom YouTube. Server YouTube týmto spôsobom získava informácie o tom, ktoré z našich stránok ste navštívili.

Ak ste prihlásení do účtu YouTube, služba YouTube umožňuje priradenie vášho stereotypu správania pri prezeraní obsahu priamo k osobnému profilu. Tomuto môžete zabrániť odhlásením sa z účtu YouTube.

Službu YouTube využívame na to, aby sme na našom webe vytvorili lákavejší obsah. Toto predstavuje opodstatnený záujem podľa čl. 6) ods. 1) písm. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov.

Ďalšie informácie o spôsobe zaobchádzania s údajmi používateľov nájdete v prehlásení o ochrane údajov spoločnosti YouTube na adrese: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Webové písma Google

Pre jednotné zobrazenie písiem táto stránka používa webové písma, ktoré poskytuje spoločnosť Google. Pri otvorení stránky sa vaším prehliadačom načítajú potrebné webové písma do medzipamäte, aby správne zobrazovala texty a písma.

Keď spustíte stránku nášho webu, ktorá obsahuje doplnky pre sociálne siete, váš prehliadač vytvorí priame spojenie so servermi Google. Google teda rozpozná, že prístup na naše webové stránky bol uskutočnený prostredníctvom vašej IP adresy. Použitie webových písiem Google slúži pre jednotnú a atraktívnu prezentáciu našich webových stránok. Toto reprezentuje opodstatnený záujem podľa čl. 6) ods. 1) písm. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov.

Ak váš prehliadač nepodporuje webové písma, váš počítač používa štandardné písmo.

Ďalšie informácie spoločnosti Google o zaobchádzaní s údajmi používateľov nájdete na: https://developers.google.com/fonts/faq a v dokumente o ochrane osobných údajov od spoločnosti Google na: https://www.google.com/policies/privacy/.

Tieto stránky využívajú službu Google Maps prostredníctvom rozhrania API. Prevádzkovateľom služby je spoločnosť Google Inc., 1600 AmphitheaterParkway, MountainView, CA 94043, USA.

Ak chcete používať službu Google Maps, je nutné uložiť vašu IP adresu. Informácie sa všeobecne odovzdávajú na server Google v USA, kde sú tiež uložené. Poskytovateľ týchto stránok nemá vplyv na prenos týchto údajov.

Použitie služby Google Maps je v záujme príťažlivosti našich webových stránok a tiež pre jednoduchú geografickú lokalizáciu miest, ktoré na našich webových stránkach uvádzame. Toto reprezentuje opodstatnený záujem podľa čl. 6) ods. 1) písm. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov.

Ďalšie informácie spoločnosti Google o zaobchádzaní s údajmi používateľov nájdete v prehlásení o ochrane osobných údajov od spoločnosti Google na: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

„Tieto webové stránky používajú súbory cookies. Pokračovaním v prehliadaní ich obsahu súčasne vyjadrujete súhlas aj s používaním súborov cookies. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov. "

7. Riešenie sťažností

V prípade, že chcete podať sťažnosť týkajúcu sa spracovania Vašich údajov (vrátane osobných údajov), zašlete, prosím, mail na adresu Prevádzkovateľa webových stránok: gdpr@de.coltgroup.com a Vaša sťažnosť bude okamžite riešená.

V prípade, že chcete podať sťažnosť na regulačnom orgáne, kontaktujte, prosím:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
www.dataprotection.gov.sk/