Teoretické základy adiabatického chladenia

Teoretické základy adiabatického chladenia

sú vyjadrené v diagrame vlhkého vzduchu - H-x diagrame, v Molierovom diagrame.

Príklad adiabatického chladenia

Z Molierovho diagramu je možno zistiť:
- hodnoty vzduchu po adiabatickom ochladení,
- množstvo spotrebovanej, odparenej vody.

1. Vstupný vzduch - vonku: 32°C / 40% r.H.

2. Výstupný vzduch:

Už vieme, že adiabaticky znamená bez zmeny obsiahnutej energie a nový stav musí ležať na izoentalpickej línii (= konštantná energia), a pretože ide o chladenie, tak nový stav sa nachádza v smere nižších teplôt.

Ako ďaleko je možné sa dostať? Až max. do 100% relatívnej vlhkosti.

Napríklad jednotka CoolStream S, údaj z technického listu: stupeň navlhčenia 90% (max. 95%)

Stupeň navlhčenia 90% a vzdialenosť medzi hodnotou vstupného vzduchu a 100% relatívnej vlhkosti po izoentalpickej línii rozdelíme v pomere 1 : 9.
Tu je možné odčítať hodnoty výstupného vzduchu a teplotu privádzaného vzduchu: 22,6°C, rel. vlhkosť: 91%

3. Výpočet spotreby vody: Δx = 14,9 - 11,1 = 3,8 g/kg

Merná hustota vzduchu: ρv = 1,2 kg/m3

Prietok vzduchu: V = 10.000 m3/h

Spotreba vody: Vv = Δx . ρv . V = 3,8 x 1,2 x 10 000 = spotreba vody je Vv = 45 l/h

pri výpočtových vonkajších podmienkach a prietoku vzduchu 10.000 m3/h.

 

 

Reálna prevádzka

Reálna prevádzka

Praktický výsledok vetrania a adiabatického chladenia v pracovnom priestore je daný viacerými parametrami, ako napríklad vnútorná a vonkajšia tepelná záťaž, rozmery a tvar budovy, typom distribúcie, použitým výpočtom a rozmiestnením adiabatických jednotiek CoolStream S.

V Molierovom diagrame je znázornený celý priebeh úpravy pracovného priestoru adiabatickým chladením. Vonkajší vzduch o vstupných hodnotách (1) je v  jednotke CoolStream S ochladený na hodnoty privádzaného vzduchu (2). Po distribúci je tento vzduch zmiešaný s vnútorným teplejším vzduchom a ohriaty kontaktom so zdrojom tepla na rovnovážne hodnoty vzduchu v pracovnom priestore (3). Vnútorný vzduch sa postupne ohrieva, stúpa ku stropu haly a je v pracovnom priestore priebežne nahradzovaný čerstvým privádzaným chladným vzduchom.

Z podstropného priestoru je ďalej odvádzaný ohriaty vzduch (4).